Podvojné účtovníctvo

Zákonnú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť.

Súčasťou vedenia podvojného účtovníctva sú nasledovné služby:

 • Kontrola a správne zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovných kníh – denníka a hlavnej knihy

 • Vedenie:
  • Pokladničnej knihy
  • Bankovej knihy
  • Prijatých a vystavených faktúr
 • Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku

 • Pre platiteľov DPH vypracovanie:
  • Daňového priznania k DPH
  • Kontrolného výkazu DPH
  • Súhrnného výkazu DPH

 • Inventarizácia majetku a záväzkov

 • Zostavenie účtovnej závierky, súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok

 • Vypracovanie daňového priznania a vypočítanie dane z príjmov

Cenník