Jednoduché
účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vedú najmä:
 • Podnikatelia – fyzické osoby, ktorí pri zisťovaní základu dane a následnej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázateľné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie, a udržanie príjmov
 • Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri

Súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva sú nasledovné služby:

 • Kontrola a správne zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie účtovných kníh - peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh

 • Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku

 • Pre platiteľov DPH vypracovanie:
  • Daňového priznania k DPH
  • Kontrolného výkazu DPH
  • Súhrnného výkazu DPH
 • Inventarizácia stavu majetku a záväzkov

 • Zostavenie účtovnej závierky

 • Vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch

 • Vypracovanie daňového priznania a vypočítanie dane z príjmov

Cenník